Vilkår og priser

Våre salærer tar primært utgangspunkt i medgått tid, og salærsatser avtales individuelt for hver enkelt sak. Vi følger for øvrig Advokatforeningens etiske regler for skjønnsmessig vurdering, og faktorer vi tar i betraktning ved salærfastsettelsen er bl.a. sakens art og vanskelighetsgrad, advokatens spesialinnsikt og erfaring, de verdier saken gjelder og resultat som oppnås. Utgifter som pådras i en sak dekkes etter regning. De vilkår som vil gjelde for oppdraget vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Prisveiledning i forbrukerforhold
Salærberegning etter medgått tid
Fakturering
Forskudd
Retthjelpsdekning
Klage
Taushetsplikt / Personopplysningsloven
Arkivering

Prisveiledning i forbrukerforhold

Veiledede timepris i forbrukerforhold er alminnelige timesats som varierer fra kr 1.875,- til kr 3.125,- inkl. merverdiavgift.

Salærberegning etter medgått tid

Alminnelig timesats varierer fra kr 1.500,- til kr 3.500,- pr. time. Alle priser er eksklusiv 25 % merverdiavgift.

Fakturering

Med mindre annet er avtalt i oppdragsbekreftelsen, skjer fakturering månedlig, og faktura har angitt forfallstid (10 dager). Advokaten kan stanse arbeidet og holde tilbake sakens dokumenter inntil faktura er betalt

Forskudd

Nye klienter vil av kreditthensyn kunne bli avkrevd et forskudd avpasset oppdraget størrelse og karakter. Det samme gjelder saker hvor det kan være tvil om klientens betalingsevne er i behold, f.eks. insolvenssaker. Forskudd plasseres på advokatens klientkonto og behandles som klientmidler. Alle klientmidler behandles iht. Finanstilsynets retningslinjer.

Retthjelpsdekning

I saker hvor klientens utgifter til advokat i en rettstvist dekkes under vedkommendes ansvarsforsikring, vil klienten måtte dekke en egenandel som normalt utgjør kr 4 000 + 20 % av det overskytende beløp.

Egenandel vil bli innkrevd av advokaten.
I saker som er tilgodesett med fri rettshjelp, dvs. der klientens advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten, faktureres det offentlige

Klage

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Hordaland som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Vi gjør imidlertid særlig oppmerksom på at det er en utstrakt grad av offentlighet når det er innledet sak for domstolene, se blant annet tvisteloven §14-2. Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven. Det kan være hensiktsmessig, blant annet av tidsmessige årsaker, at dokumenter sendes som vedlegg til e-post. Dersom vi har fått oppgitt klientens e-postadresse i anledning oppdraget, og klienten ikke har reservert seg, legger vi til grunn at klienten har gitt aksept for at e-post kan benyttes på denne måten.

Arkivering

Vi lagrer alle dokumenter elektronisk og følger ordinære krav og Advokatforeningens generelle retningslinjer når det gjelder håndtering av klient og personopplysninger m.v. Fysiske dokumenter i klientarkiv oppbevares i 5 år.

Meny