Vilkår og priser

Våre salærer tar primært utgangspunkt i medgått tid, og salærsatser avtales individuelt for hver enkelt sak. Vi følger for øvrig Advokatforeningens etiske regler for skjønnsmessig vurdering, og faktorer vi tar i betraktning ved salærfastsettelsen er bl.a. sakens art og vanskelighetsgrad, advokatens spesialinnsikt og erfaring, de verdier saken gjelder og resultat som oppnås. Utgifter som pådras i en sak dekkes etter regning. De vilkår som vil gjelde for oppdraget vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Meny